ENGLISH

Chương trình đào tạo

1/ Chương trình đào tạo sinh viên chính qui, hệ tập trung, thời gian 4 năm, tuyển sinh từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT hai ngành : phạm giáo dục Tiểu học, phạm giáo dục Mầm non.

2/ Chương trình đào tạo sinh viên không chính qui, hệ vừa học vừa làm, thời gian 4,5 năm, 3 năm, 2 năm tuyển sinh từ nguồn cán bộ giáo viên, học viên …  đã đang công tác nhu cầu bổ túc nâng cao trình độ. Gồm các hệ đào tạo :

+ Hệ đại học tại chức: ngành phạm giáo dục Tiểu học ngành phạm giáo dục Mầm non (4,5 năm)

+ Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học: ngành phạm giáo dục Tiểu học ngành phạm giáo dục Mầm non (2 năm).

+ Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học: ngành phạm giáo dục Tiểu học ngành phạm giáo dục Mầm non (3 năm).