ENGLISH

Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH PHẠM GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

1. Giới thiệu

1.1. Tên ngành đào tạo: phạm Giáo dục tiểu học (Primary Education)

1.2. Trình độ đào tạo:Đại học

1.3. Mục tiêu đào tạo:

- Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Sinh viên tốt nghiệp phải tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới.

- Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này thể tiếp tục học lên các trình độ thạc , tiến về Giáo dục tiểu học, Quản giáo dục khả năng trở thành giáo viên cốt cán của cấp tiểu học.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức

- Kiến thức chung:

+ kiến thức bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng Nhà nước về phát triển kinh tế hội, giáo dục, văn hóa của đất nước.

+ kiến thức bản về Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương, Phương pháp dạy học.

- Kiến thức chuyên ngành :

+ Có kiến thức toàn diện, hiện đại đảm bảo cho nhu cầu phát triển và hội nhập của giáo dục hiện nay; có hiểu biết khoa học rộng và sâu, căn bản và chuyên nghiệp.

+ Có các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục, được nâng cao về 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội.

+ Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học tiểu học, Giáo dục học tiểu học, Phương pháp dạy học tiểu học, Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

- Kiến thức bổ trợ:

Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh – quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp :

+ Thực hiện đạt kết quả thực tập sư phạm 1 và thực tập sư phạm 2.

+ Các học phần môn học và các học phần môn thay thế thi tốt nghiệp phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn đạt.

 2.2 Về kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp :

+ Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới PPDH, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá ở tiểu học.

+ Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, tự học, tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện, công nghệ dạy học, công nghệ thông tin vào quá trình dạy học.

+ Có thể dạy lớp ghép, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hòa nhập.

+ Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có khả năng giáo dục học sinh cá biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ cho học sinh.

- Kỹ năng mềm :

Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

- Phẩm chất đạo đức cá nhân:

+ Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.

+ Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với gia đình học sinh và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hóa giáo dục.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

- Phẩm chất đạo đức xã hội:

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành.

3. Cơ hội việc làm

Giáo viên tiểu học có trình độ đại học công tác tại các trường tiểu học trong cả nước.

4. Khả năng nâng cao trình độ

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về Giáo dục tiểu học, Quản lý giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của ngành Giáo dục tiểu học.

* * *

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC MẦM NON

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC MẦM NON

 

1. Giới thiệu

1.1. Tên ngành đào tạo: Sư phạm Giáo dục mầm non

1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

1.3. Mục tiêu đào tạo:

- Đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Sinh viên tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, có năng lực làm việc, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non, có khả năng đảm nhận tốt chương trình giáo dục mầm non, nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non trong những thập kỷ tới.

- Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ về Giáo dục mầm non, Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của các trường mầm non.

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Có kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, văn hóa của đất nước.

+ Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương, Phương pháp dạy học.

- Kiến thức chuyên ngành :

+ Có kiến thức toàn diện, hiện đại đảm bảo cho nhu cầu phát triển và hội nhập của giáo dục hiện nay; có hiểu biết khoa học rộng và sâu, căn bản và chuyên nghiệp.

+ Có các kiến thức chuyên môn, bảo đảm  tốt các môn học và các hoạt động giáo dục mầm non.

+ Có kiến thức cơ bản về Tâm lý học mầm non, Giáo dục học mầm non, Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục và hoạt động học ở mầm non, Đánh giá kết quả giáo dục ở mầm non.

- Kiến thức bổ trợ:

Có hiểu biết về Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh – quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp :

+ Thực hiện đạt kết quả thực tập sư phạm 1 và thực tập sư phạm 2.

+ Các học phần môn học và các học phần môn thay thế thi tốt nghiệp phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn đạt.

 2.2 Về kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp :

+ Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ và năm học, lập kế hoạch hoạt động học theo định hướng đổi mới PPGD, đổi mới phương pháp đánh giá ở mầm non.

+ Biết tổ chức các hoạt động học phù hợp với điều kiện cụ thể. Biết sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào quá trình giáo dục và tổ chức hoạt động học.

+ Biết làm công tác giáo dục, Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ cho trẻ mầm non.

- Kỹ năng mềm :                                                                                                     

+ Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với trẻ, phụ huynh của trẻ, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

- Phẩm chất đạo đức cá nhân:

+ Yêu nghề mầm non, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi trẻ được trẻ tin yêu.

+ Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, có quan hệ tốt với phụ huynh của trẻ và cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường thực hiện xã hội hóa giáo dục.

- Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp:

+ Có ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

- Phẩm chất đạo đức xã hội:

+ Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành.

3. Cơ hội việc làm

Có cơ hội việc làm rất lớn vì nhu cầu giáo viên mầm non có trình độ đại học đang rất thiếu ở tất cả các trường mầm non trong cả nước.

4. Khả năng nâng cao trình độ

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này có thể tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ về Giáo dục mầm non, Quản lý giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán của ngành Giáo dục mầm non.