ENGLISH

Giới thiệu chung về hoạt động đào tạo

Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non trường Đại học Qui Nhơn đào tạo giáo viên Tiểu học giáo viên Mầm non trình độ cử nhân. Khoa đã khẳng định được uy tín của mình thông qua chất lượng đào tạo, được các trường tiểu học, trường mầm non, các phòng sở giáo dục của các tỉnh trong 7 tỉnh duyên hải miền Trung nói riêng cả nước nói chung đánh giá rất cao.

  Ngành phạm giáo dục Tiểu học, Khoa đã đảm nhận nhiệm vụ đào tạo được hơn 25 năm (từ 1990 đến nay). Ngành phạm giáo dục Tiểu học tuyển sinh trực tiếp từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT theo các khối (A, C). Sinh viên được học theo chương trình đào tạo chính qui, tập trung. Chương trình được xây dựng đổi mới theo hệ thống đào tạo tín chỉ. Hiện nay khoa đã đào tạo được một đội ngũ giáo viên dạy tiểu học trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng Nhà nước, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước.

Ngành Sư phạm giáo dục Mầm non, Khoa đã đảm nhận nhiệm vụ đào tạo được gần 15 năm (từ 2003 đến nay). Ngành sư phạm giáo dục Mầm non tuyển sinh trực tiếp từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT theo khối M. Sinh viên được học theo chương trình đào tạo chính qui, tập trung. Chương trình được xây dựng đổi mới theo hệ thống đào tạo tín chỉ. Hiện nay khoa đã đào tạo được một đội ngũ giáo viên dạy mầm non trình độ đại học với chất lượng cao để phục vụ sự nghiệp giáo dục của Đảng Nhà nước, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước