ENGLISH

Sư phạm Giáo dục Mầm non

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non                                                          

ngành: D140201           

Loại hình đào tạo: Chính quy

Hình thức đào tạo: Tập trung

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; yêu nước, yêu chủ nghĩa hội, chấp hành mọi đường lối chủ trương của Đảng Nhà nước, tuân thủ pháp luật, ý thức phục vụ hết mình sự nghiệp giáo dục toàn dân, lối sống lành mạnh, yêu nghề mến trẻ, đảm bảo thể chất phục vụ lâu dài...

1.2.Mục tiêu cụ thể:

       1.2.1.Kiến thức kiến thức toàn diện, hiện đại đảm bảo cho nhu cầu phát triển hội nhập của giáo dục hiện nay; hệ thống khoa học rộng sâu, căn bản chuyên nghiệp theo phương châm “tầm đại học hướng mầm non”.

        - tri thức văn hóa, khoa học tổng hợp, tri thức tâm học giáo dục học mầm non một cách hệ thống làm sở để hiểu sâu các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ.

      1.2.2. K năng kỹ năng phạm mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ trên tất cả các mặt: Sức khỏe, văn hóa, thẩm mỹ… ; thành thục những kỹ năng tổ chức, hướng dẫn giờ học vui chơi; xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường gia đình, chuẩn bị đủ mọi điều kiện để trẻ vào lớp một.

      1.2.3.Năng lực tự chủ chịu trách nhiệm năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; đi sâu một số hướng chuyên chọn nâng cao để thể giảng dạy tại các khoa SPMNCao đẳng phạm hoặc Trung học phạm.

         - tiềm năng tổ chức, quản giáo dục mầm non, tham gia bồi dưỡng giáo viên cùng cấp vấn giáo viên mầm non cho cộng đồng.

2. Thời gian đào tạo khối lượng kiến thức toàn khoá:

   - Thời gian đào tạo 04 năm.

- Khối lượng kiến thức toàn khóa 127 tín chỉ (không tính các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng– An ninh)

3. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (tại thời điểm tuyển sinh).

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

4.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

4.2. Điều kiện tốt nghiệpTheo Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo; Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.

5.Thang điểm

Theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.