ENGLISH

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học                                   

ngành: D140202

Loại hình đào tạo: Chính quy

Hình thức đào tạo: Tập trung

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sinh viên tốt nghiệp phải tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học, khả năng dạy tốt chương trình tiểu học, nghiên cứu khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của giáo dục tiểu học trong những thập kỷ tới.

Sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo này thể tiếp tục học lên các trình độ thạc , tiến về Giáo dục tiểu học, Quản giáo dục khả năng trở thành giáo viên cốt cán của cấp tiểu học.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

     - kiến thức giáo dục đại cương đủ rộng, nắm vững các kiến thức chuyên môn, bảo đảm dạy tốt các môn học các hoạt động giáo dục, được nâng cao về 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên hội.

     - kiến thức bản về Tâm học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học, Đánh giá kết quả học tậptiểu học.

     - kiến thức bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, hiểu biết những chính sách, chủ trương lớn của Đảng Nhà nước về phát triển kinh tế hội, giáo dục, văn hóa của đất nước.

     - hiểu biết về Quản hành chính nhà nước Quản ngành. kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninhquốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để thể thực hiện giáo dục tích hợp.

1.2.2. K năng:

     - Biết lập kế hoạch giáo dục cho từng học kỳ năm học, lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới PPDH, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giátiểu học.

     - Biết tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể. Biết dạy cho học sinh phương pháp học tập, tự học, tự đánh giá. Biết sử dụng các phương tiện, công nghệ dạy học, công nghệ thông tin vào quá trình dạy học.

     - thể dạy lớp ghép, dạy học sinh khuyết tật, tàn tật theo hướng hòa nhập.

     - Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. khả năng giáo dục học sinh biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng lưu trữ hồ cho học sinh.

     - Biết giao tiếp ứng xử thích hợp với học sinh, gia đình học sinh, với đồng nghiệp các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

1.2.3. Năng lực tự chủ chịu trách nhiệm:

     - Yêu nước, yêu chủ nghĩa hội, chấp hành các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước của ngành.

     - Yêu nghề dạy học, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu.

     - tinh thần trách nhiệm trong công tác, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết đoàn kết, hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp, quan hệ tốt với gia đình học sinh cộng đồng, biết vận động các lực lượng trong ngoài nhà trường thực hiện hội hóa giáo dục.

    - ý thức chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện sức khỏe.

2. Thời gian đào tạo khối lượng kiến thức toàn khoá:

- Thời gian đào tạo 04 năm.

- Khối lượng kiến thức toàn khóa 135tín chỉ (không tính các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng– An ninh)

3. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (tại thời điểm tuyển sinh).

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

4.1. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

4.2. Điều kiện tốt nghiệp:Theo Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo; Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.

5. Thang điểm

Theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.