ENGLISH

Tổ Khoa học Tự nhiên

CÁC THÀNH VIÊN

1. ThS Văn Dung (Tổ trưởng)

2. ThS Văn Đức

3. ThS Công Hạnh

4. ThS. Đào Ngọc Hân

5. ThS. Văn Hiệp

6. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

7. ThS. Nguyễn Thị Tường Loan

8. ThS. Thị Tuyết Mai

9. ThS. Phạm Thị Kim Phụng

10. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

11. ThS. Nguyễn Thị Tho