ENGLISH

Tổ Khoa học Xã Hội

CÁC THÀNH VIÊN

1. TS. Châu Minh Hùng (Tổ trưởng)

2. ThS. Nguyễn Nhật Quang Dũng

3. TS. Trần Thị Giang

4. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

5. ThS. Bùi Thị Thúy Hằng

6. TS. Phạm Thị Ngọc Hoa

7. TS. Nhật

8. ThS. Trương Thanh Long

9. ThS.  Thị Mỹ Lương

10. ThS. Minh Tâm

11. TS. Nguyễn Quý Thành

12. ThS. Phạm Hồng Thủy

13. CN. Thị Uyên Vy