ENGLISH

Thông báo Seminar Tổ bộ môn Khoa học Xã hội

1> Đề tài: Phân tâm học

- GV báo cáo: TS. Châu Minh Hùng

- Thời gian: 8h, thứ 4, ngày 18/5/2016

- Địa điểm: Phòng họp B

2> Đề tài: Vấn đề dạy Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

- GV báo cáo: TS. Trần Thị Giang

- Thời gian: 8h, thứ 6, ngày 20/5/2016

- Địa điểm: Phòng họp B